Skip to content

Apeliadau

Apeliadau

Apeliadau

  • Apeliadau mewn perthynas â gorchymyn rheoli - (Ffurflen Gais RPT16):

Gall person perthnasol apelio yn erbyn,

  • Penderfyniad yr awdurdod tai lleol i wneud gorchymyn rheoli dros dro neu derfynol;
  • yn erbyn telerau gorchymyn rheoli;
  • yn erbyn telerau gorchymyn rheoli dros dro (ond dim ond mewn perthynas ag adran 110 (5)(a) a (b) o Ddeddf Tai 2004); neu
  • yn erbyn penderfyniad awdurdod tai lleol i amrywio neu ddirymu gorchymyn rheoli dros dro neu derfynol neu i wrthod gwneud hynny.

Gall trydydd parti apelio yn erbyn,

  • penderfyniad gan awdurdod tai lleol ynghylch a ddylid talu iawndal i drydydd parti am unrhyw ymyrraeth â hawliau'r person hwnnw yn sgil gorchymyn rheoli dros dro neu derfynol.

Mae ein llawlyfr canllaw yn cynnwys gwybodaeth bwysig am geisiadau, terfynau amser a gweithdrefnau'r tribiwnlys (Tribiwnlysoedd Eiddo Preswyl: Gorchmynion Rheoli Dros Dro a Therfynol – Llawlyfr Canllaw RPT-G4).

Dolenni perthnasol

Efallai bydd ein cwestiynau cyffredin yn eich helpu i ddod o hyd i wybodaeth.
Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch am sut i wneud cais neu apêl, cysylltwch â ni.