Skip to content

LVT/0045/09/13: Flat 2 Dock Chapel, Llanelli - Taliadau Gwasanaeth

LVT/0045/09/13: Flat 2 Dock Chapel, Llanelli - Taliadau Gwasanaeth

Rhif Cyfeirnod: LVT/0045/09/13

Deddf: Deddf Landlord a Thenant 1985 - Taliadau Gwasanaeth

Math o Achos: Adran 27A

Eiddo: Flat 2 Dock Chapel, Llanelli