Skip to content

LVT/0069/01/14: 115 Pantbach Road, Caerdydd - Rhyddfreinio Lesddaliad

LVT/0069/01/14: 115 Pantbach Road, Caerdydd - Rhyddfreinio Lesddaliad

Rhif Cyfeirnod: LVT/0069/01/14

Deddf: Deddf Diwygio Cyfraith Lesddaliad 1967 – Rhyddfreinio Lesddaliad

Math o Achos: Adran 21(1)(a)

Eiddo: 115 Pantbach Road, Caerdydd