Skip to content

Safonau'r Gymraeg

Safonau'r Gymraeg

Daeth y Gymraeg yn iaith swyddogol yng Nghymru o ganlyniad i Fesur y Gymraeg (Cymru) 2011. Effaith y Mesur hwn yw ni ddylid trin y Gymraeg yn llai ffafriol na’r Saesneg.

Hysbysiad cydymffurfio

Anfonwyd hysbysiad cydymffurfio, sy’n gosod allan y safonau perthnasol, i’r Tribiwnlys ar 30 Medi 2016. Mae fersiwn diweddaraf yr hysbysiad cydymffurfio ar gael isod.

Trefniadau ar gyfer goruchwylio

Rydym yn cofnodi sut yr ydym yn sicrhau cydymffurfiaeth â’r Safonau yn y ddogfen ‘Cydymffurfiaeth y Tribiwnlys gyda’r Safonau’.

Byddwn hefyd yn cynhyrchu adroddiad blynyddol mewn perthynas â phob blwyddyn ariannol.

Dolenni perthnasol

Sefydliad statudol a sefydlwyd o dan Ddeddf Tai 2004 yw'r Tribiwnlys Eiddo Preswyl.
Sefydliad statudol a sefydlwyd o dan Ddeddf Tai 2004 yw'r Tribiwnlys Eiddo Preswyl.
Efallai bydd ein cwestiynau cyffredin yn eich helpu i ddod o hyd i wybodaeth.
Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch am sut i wneud cais neu apêl, cysylltwch â ni.